การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ สำนักงานอธิการบดี ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 – 2570

การถ่ายทอดแผนยุทธศาสตร์ ยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี

(พ.ศ. 2566 – 2570)

ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

Copyright © 2017. All rights reserved.