ประวัติ

กองนโยบายและแผน เป็นหน่วยงานหนึ่งสังกัดสำนักงานอธิการบดี ปัจจุบันได้รับพิจารณาให้เป็นกอง เดิมกองนโยบายและแผน มีฐานะเป็นสำนัก มีชื่อว่าสำนักวางแผนและพัฒนา มีฐานะเทียบเท่าคณะ เป็นองค์กรที่จัดตั้งขึ้นพร้อมกับการตั้งเป็นวิทยาลัยครู เพื่อทำหน้าที่ในการวางแผนการพัฒนาองค์กร เป็นหน่วยงานวิเคราะห์ สังเคราะห์และจัดทำคำของบประมาณเพื่อเสนอขออนุมัติและ / หรือเสนอคำของบประมาณไปยังหน่วยเหนือขึ้นไป เมื่อครั้งที่ยังเป็นวิทยาลัยครู ผู้บริหารสำนัก มีชื่อตำแหน่งว่า หัวหน้าสำนักวางแผนและพัฒนา ต่อมาเมื่อได้รับการสถาปนาเป็นสถาบันราชภัฏ ผู้บริหารสำนักได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการสำนักวางแผนและพัฒนา และเมื่อได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยราชภัฏ ได้เปลี่ยนชื่อตำแหน่งเป็น ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผนตามลำดับ

ทำเนียบผู้บริหารกองนโยบายและแผน

1. ดร. เฉียบ ไทยยิ่ง พ.ศ. 2518 - 2520
2. นายประจวบ สุขสมบูรณ์ พ.ศ. 2520 - 2522
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สวัสดิ์ โพธิวัฒน์ พ.ศ. 2522 – 2526
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา ภาณุรัตน์ พ.ศ. 2526 – 2530
5. นายอภิสัก สันติสุขวงศ์โชติ พ.ศ. 2530 – 2533
6. ว่าที่ ร.ต. เวชชัย สังข์สาย พ.ศ. 2533 - 2538
7. นายศึกษา พาหะมาก พ.ศ. 2538 – 2542
8. นายทวีศักดิ์ แสวงสาย พ.ศ. 2542 – 2548
9. นายสันธนะ ประสงค์สุข พ.ศ. 2548 – 2551
10. นายวสันต์ชัย กากแก้ว พ.ศ. 2551 – 2553
11. นายทวีศักดิ์ แสวงสาย พ.ศ. 2553 – 2554
12. นางอังศุมาลิน ผลค้า พ.ศ. 2554 - 2559
13. นางสวิตตา พานเงิน พ.ศ.2559 – 2562
14. นางสาวพนิดา โสนทอง พ.ศ.2562 – ปัจจุบัน

ปรัชญา (Philosophy)

นโยบายวางแผนดี กระจายสู่การปฏิบัติ ประหยัดและมีประสิทธิภาพ

วิสัยทัศน์ ( Vision )

เป็นหน่วยงานที่เชี่ยวชาญด้านการวางแผนการจัดสรรทรัพยากร เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการ โดยยึดปฏิบัติตามระเบียบของทางราชการอย่างเคร่งครัด

พันธกิจ (Mission)

วางระบบจัดทำแผน วิเคราะห์ข้อมูล ส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม พัฒนาระบบสารสนเทศ บริหารทรัพยากรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประวัติความเป็นมา

Copyright © 2017. All rights reserved.