แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570) ฉบับทบทวนปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

แผนยุทธศาสตร์สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ระยะ 5 ปี (พ.ศ.2566 – 2570)

Copyright © 2017. All rights reserved.