หน้าแรก

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ (ระบบบัญชี 3 มิติ)

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

งานด้านแผน งบประมาณ ติดตาม ประเมินผล

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

งานพัสดุ กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

งานงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Copyright © 2017. All rights reserved.