หน้าแรก

Action Plan

แบบสอบถามความพึงพอใจ

ของผู้ใช้งานระบบสารสนเทศ

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

งานด้านแผน งบประมาณ ติดตาม ประเมินผล

กองนโยบายและแผน สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

งานพัสดุ กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

แบบสอบถามความพึงพอใจ

งานงานวิเทศสัมพันธ์ กองนโยบายและแผน

สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

Copyright © 2017. All rights reserved.