การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนา

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนา

รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Copyright © 2017. All rights reserved.