การแปลงงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ STeP-CMU

การแปลงงานวิจัยและนวัตกรรม สู่การใช้ประโยชน์ในการพัฒนาเชิงพื้นที่ STeP-CMU
โดย รองผู้อำนวยการอุทยานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Copyright © 2017. All rights reserved.