การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนา กรณีตัวอย่างและข้อพิจารณา

การวิเคราะห์ยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อจัดทำแผนงานและโครงการพัฒนา กรณีตัวอย่างและข้อพิจารณา
รองศาสตราจารย์ ดร.พีรธร บุณยรัตพันธุ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร

Copyright © 2017. All rights reserved.