ทิศทางการพัฒนาประเทศและกรอบการพัฒนาเชิงพื้นที่

ทิศทางการพัฒนาประเทศและกรอบการพัฒนาเชิงพื้นที่
จันทวรรณ วรรธนะพงษ์
ผู้อำนวยการกองยุทธศาสตร์และประสานการพัฒนาภาค
สำนักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

Copyright © 2017. All rights reserved.