รหัสงบประมาณ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563 มรภ.สร.(พลางก่อน)

รหัสงบประมาณ GFMIS ประจำปีงบประมาณ 2563 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ (พลางก่อน)