รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 [ไตรมาส 3]

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณ ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2562 [ไตรมาส 3]