การจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12


ด่วนที่สุด!!!!!!!!!

เรียนผู้ที่เกี่ยวข้องทุกท่าน………สกอ. ขอความร่วมมือมหาวิทยาลัย/สถาบัน พิจารณาจัดทำข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ในช่วงแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 หากประสงค์จะเสนอแผนงานโครงการเพื่อบรรจุภายใต้แผนพัฒนาภาคฯ และแผนปฏิบัติการภาคฯ ของส่วนราชการและหน่วยงานสังกัดกระทรวงศึกษาธิการในพื้นที่ภาค ขอให้จัดทำข้อมูลตามแบบที่ สศช. กำหนด และแบบสรุปข้อเสนอแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ในช่วงปี พ.ศ. 2563 – 2565 พร้อมส่งให้ สกอ. จำนวน 3 ชุด ทั้งทางเอกสารและทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ budgetohec@gmail.com ภายในวันอังคารที่ 20 พฤศจิกายน 2561 ทั้งนี้ สามารถเรียกดูรายละเอียดข้อมูลและดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่ www.mua.go.th/users/budget ในหัวข้อ “การจัดทำแผนงานโครงการภายใต้แผนพัฒนาภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563”

* ขอความกรุณาให้จัดทำแผนงานโครงการฯ ตามแบบที่กำหนด ดังนี้
1. จัดทำข้อมูลโดยแยกตามไฟล์ภาค
2. สำหรับแบบฟอร์มจัดทำโครงการแบบย่อ (word) จัดทำ 1 ไฟล์ ต่อ 1 โครงการ

หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้รับความร่วมมือจากทุกท่านในการจัดทำข้อมูลให้ครบถ้วน และจัดส่งภายในเวลาที่กำหนดค่ะ

เอกสารดาวน์โหลด
1. แผนพัฒนาภาคอีสาน สศช. ปี 2561

คลิก !! แบบฟอร์มรายงานผลการดำเนินงาน ปี2561

2. ภาคตอ.เฉียงเหนือ-แบบข้อเสนอแผนงานโครงการฯ

คลิก !! ภาคตอ.เฉียงเหนือ-แบบข้อเสนอแผนงานโครงการฯ

3. ภาคตอ.เฉียงเหนือ-แบบฟอร์มโครงการแบบย่อต่อ 1 โครงการ (ศสช.)

คลิก !! ภาคตอ.เฉียงเหนือ-แบบฟอร์มโครงการแบบย่อต่อ 1 โครงการ (ศสช.)

Copyright © 2017. All rights reserved.