ยุทธศาสตร์ ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นตามพระราโชบายระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ยุทธศาสตร์ ใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏ ระยะ 20 ปี (พ.ศ.2560-2579)

ดาวน์โหลดเอกสาร => เอกสารยุทธศาสตร์ ระยะ 20 ปี

Copyright © 2017. All rights reserved.