ความเชื่อมโยงแผนยุทธศาสตร์ มหาวิทยาลัย กับแผนยุทธศาสตร์ชาติ20 ปี

ดาวน์โหลด :คลิก =>เอกสารความเชื่อมโยง

ดาวน์โหลด :คลิก =>เอกสารความสอดคล้องยุทธศาสตร์ใหม่
Concordance_PlansNew