หน้าหลัก
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
โครงสร้างองค์กร
บุคลากรประจำกอง
กระดานข่าว
ดาวน์โหลดเอกสาร
ข่าวประกันคุณภาพ
อีเมล์ถึงกองนโยบายและแผน
สำหรับเจ้าหน้าที่ฝ่ายพัสดุ
ฝ่ายการเงิน
ศูนย์กายภาพ
และสิ่งแวดล้อม
ศูนย์ตรวจสอบภายใน
ศูนย์มาตรฐานการศึกษา
 
 
คุณต้องการให้  ฝ่ายการเงิน
กองนโยบายและแผน 
พัฒนาด้านใด?
ด้านบริการเคาท์เตอร์
ด้านการประชาสัมพันธ์
ด้านการบริหารจัดการ
ด้านบุคลิกภาพพนักงาน
ด้านการบริการสารสนเทศ
ข้อเสนอแนะ
View poll results
 


 
 
[ 2017-02-09 ] ยุทธศาสตร์การพัฒนาภาค เมือง และพื้นที่เศรษฐกิจ  
[ 2017-02-09 ] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 12 พ.ศ.2560 - 2564  
[ 2016-10-25 ] รหัสงบประมาณ 2560  
[ 2015-11-18 ] รายงานการจัดทำต้นทุนต่อหน่วย ประจำปี 2557  
[ 2015-10-29 ] รหัสงบประมาณ 2559  
/. ข่าวทั้งหมด  
 
[ 2008-12-19 ] รายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการรอบ 12 เดือน ปีงบประมาณ 2550 มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์์  
[ 2007-11-22 ] แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ 10 (พ.ศ.2550 - 2554)  
[ 2007-11-22 ] แผนพัฒนาอุดมศึกษา 15 ปี  
/. ข่าวทั้งหมด  
 
[ 2014-08-18 ] คู่มือ สมศ.  
[ 2014-08-18 ] คู่มือกพร.  
[ 2014-08-14 ] แผนพัฒนามหาวิทยาลัย ปี พ.ศ.2555-2559  
[ 2014-08-14 ] แผนยุทธศาสตร์การพัฒนา กองนโยบายและแผน ระยะ ๔ ปี ( พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ )  
[ 2014-08-14 ] แผนกลยุทธ์ ๔ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕ – ๒๕๕๘)  
/. ข่าวทั้งหมด  
   
นางอังศุมาลิน ผลค้า
รักษาราชการแทน
ผู้อำนวยการกองนโยบายและแผน
สำนักงานคณะกรรมการ การอุดมศึกษา
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาระบบราชการ
สำนักงานคณะกรรมการ
พัฒนาการเศรษฐกิจ
และสังคมแห่งชาติ
สำนักงานรับรอง
มาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา
(องค์การมหาชน)
สำนักงบประมาณ
ระบบ E - Budgeting
ระบบติดตามและประเมินผลด้านงบประมาณ
ตรวจสอบผลการเบิกจ่าย(กรมบัญชีกลาง)
GFMIS Web Online
ฐานข้อมูลสารสนเทศการประกันคุณภาพ EQA Education
 

 

 
กองนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์ ที่ตั้ง 186 ถ.สุรินทร์-ปราสาท ต.นอกเมือง อ.เมือง จ.สุรินทร์
Tel.044-521387 mail: plansurin@hotmail.com